26 Dec 1974 Salyut 4 start
    Salyut 3
Salyut 4
10 Jan 1975
21:43:29
Soyuz 17 start - Gubarev, Grechko
  Soyuz 17
Alexei Gubarev
Georgi Grechko
Salyut 3
Salyut 4
12 Jan 1975
1:25:00
Soyuz 17 docking - Gubarev, Grechko
    Salyut 3
Soyuz 17 + Salyut 4
Alexei Gubarev
Georgi Grechko
24 Jan 1975 Salyut 3 deorbiting
    Soyuz 17 + Salyut 4
Alexei Gubarev
Georgi Grechko
 
9 Feb 1975
6:08:00
Soyuz 17 undocking - Gubarev, Grechko
  Soyuz 17
Alexei Gubarev
Georgi Grechko
Salyut 4
 
9 Feb 1975
11:03:14
Soyuz 17 landing - Gubarev, Grechko
    Salyut 4
 
24 May 1975
14:58:00
Soyuz 18 start - Klimuk, Sevastyanov
  Soyuz 18
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
Salyut 4
 
25 May 1975
21:30:00
Soyuz 18 docking - Klimuk, Sevastyanov
    Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
 
15 Jul 1975
12:20:00
Soyuz 19 start - Leonov, Kubasov
    Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
Soyuz 19
Alexei Leonov
Valeri Kubasov
15 Jul 1975
19:50:00
Apollo start - Stafford, Brand, Slayton
  Apollo
Tom Stafford
Vance Brand
Donald Slayton
Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
Soyuz 19
Alexei Leonov
Valeri Kubasov
17 Jul 1975
16:09:09
Apollo docking - Stafford, Brand, Slayton
    Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
Apollo + Soyuz 19
Alexei Leonov
Valeri Kubasov
Tom Stafford
Vance Brand
Donald Slayton
19 Jul 1975
12:03:20
Apollo undocking - Stafford, Brand, Slayton
  Apollo
Tom Stafford
Vance Brand
Donald Slayton
Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
Soyuz 19
Alexei Leonov
Valeri Kubasov
19 Jul 1975
12:33:39
Soyuz 19 docking - Leonov, Kubasov
  Soyuz 19 + Apollo
Tom Stafford
Vance Brand
Donald Slayton
Alexei Leonov
Valeri Kubasov
Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
 
19 Jul 1975
15:26:06
Soyuz 19 undocking - Leonov, Kubasov
  Apollo
Tom Stafford
Vance Brand
Donald Slayton
Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
Soyuz 19
Alexei Leonov
Valeri Kubasov
21 Jul 1975
10:50:51
Soyuz 19 landing - Leonov, Kubasov
  Apollo
Tom Stafford
Vance Brand
Donald Slayton
Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
 
24 Jul 1975
21:19:00
Apollo landing - Stafford, Brand, Slayton
    Soyuz 18 + Salyut 4
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
 
26 Jul 1975
10:56:00
Soyuz 18 undocking - Klimuk, Sevastyanov
    Salyut 4
Soyuz 18
Pyotr Klimuk
Vitali Sevastyanov
26 Jul 1975
14:18:00
Soyuz 18 landing - Klimuk, Sevastyanov
    Salyut 4
 
17 Nov 1975
14:38:00
Soyuz 20 start
  Soyuz 20
Salyut 4
 
19 Nov 1975
16:19:00
Soyuz 20 docking
    Soyuz 20 + Salyut 4
 
15 Feb 1976
23:07:00
Soyuz 20 undocking
  Soyuz 20
Salyut 4
 
16 Feb 1976
2:24:00
Soyuz 20 landing
    Salyut 4
 
22 Jun 1976 Salyut 5 start
    Salyut 4
Salyut 5
6 Jul 1976
12:09:44
Soyuz 21 start - Volynov, Zholobov
  Soyuz 21
Boris Volynov
Vitali Zholobov
Salyut 4
Salyut 5
7 Jul 1976
13:40:13
Soyuz 21 docking - Volynov, Zholobov
    Salyut 4
Soyuz 21 + Salyut 5
Boris Volynov
Vitali Zholobov
24 Aug 1976
15:12:00
Soyuz 21 undocking - Volynov, Zholobov
  Soyuz 21
Boris Volynov
Vitali Zholobov
Salyut 4
Salyut 5
24 Aug 1976
18:33:16
Soyuz 21 landing - Volynov, Zholobov
    Salyut 4
Salyut 5
15 Sep 1976
9:48:30
Soyuz 22 start - Bykovski, Aksyonov
  Soyuz 22
Valeri Bykovski
Vladimir Aksyonov
Salyut 4
Salyut 5
23 Sep 1976
7:40:47
Soyuz 22 landing - Bykovski, Aksyonov
    Salyut 4
Salyut 5
14 Oct 1976
17:40:00
Soyuz 23 start - Zudov, Rozhdestvenski
  Soyuz 23
Vyacheslav Zudov
Valeri Rozhdestvenski
Salyut 4
Salyut 5
16 Oct 1976
17:46:00
Soyuz 23 landing - Zudov, Rozhdestvenski
    Salyut 4
Salyut 5
2 Feb 1977 Salyut 4 deorbiting
    Salyut 5